Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012 5:37 μμ
16:00 - 18:00 Τάκης Τρακουσέλλης & Τάκης Πουρναράκης
Σταθμός
Πολιτική απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

© INTERTIME ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  Α.Ε.

Κυριότητα Περιεχομένου: Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στο website, ανήκουν αποκλειστικά στην INTERTIME ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  Α.Ε. ( στο εξής Ράδιοεννέα 98,9) (και στις συνδεδεμένες προς αυτή επιχειρήσεις). Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα, που έχει ενσωματωθεί στο website ανήκει στο Ράδιοεννέα 98,9 (και στις συνδεδεμένες προς αυτή επιχειρήσεις) και στα παραπάνω πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα, που περιλαμβάνονται στο website ανήκουν στο Ράδιοεννέα 98,9 (και στις συνδεδεμένες προς αυτή επιχειρήσεις) ή/και στα πρόσωπα, που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο website και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.
Αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του website: Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ράδιοεννέα 98,9 η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών, που προσφέρονται σε αυτό. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση και αντιγραφή των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν, μεταφρασθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, καθώς και υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής τους, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση από το Ράδιοεννέα 98,9 δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου περιλαμβάνεται στο Website ή websites, που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από το Ράδιοεννέα 98,9 (και στις συνδεδεμένες προς αυτή επιχειρήσεις), ακόμη και με τη μορφή συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής σε websites τρίτων.


Αποσυμπίληση: Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του website, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού, που περιλαμβάνεται σε αυτό ή η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα. Η οπτική απεικόνιση και σχεδιασμός κάθε ιστοσελίδας του website ανήκει αποκλειστικά στο Ράδιοεννέα 98,9 (και στις συνδεδεμένες προς αυτή επιχειρήσεις). Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του website παρέχεται στους χρήστες τους αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά, τα σήματα, λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα ανήκουν στο Ράδιοεννέα 98,9 (και στις συνδεδεμένες προς αυτή επιχειρήσεις).
Αποθήκευση streaming ή άλλων media: Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κ.λπ.), που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το website σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.


Ακρίβεια πληροφοριών και στοιχείων: Το Ράδιοεννέα 98,9 καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες, που θα ενταχθούν στο website της και θα προέρχονται από την ίδια, να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται από το Ράδιοεννέα 98,9 «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκ μέρους του Ράδιοεννέα 98,9 ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το Ράδιοεννέα 98,9.  Οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στο website και το Ράδιοεννέα 98,9  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση, που κάποια από τις πληροφορίες που έχει συμπεριλάβει στο website αποδειχθεί ανακριβής. Το Ράδιοεννέα 98,9  σε ουδεμία περίπτωση δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται, κατά συνέπεια, (ούτε από αμέλεια) για οιαδήποτε θετική και αποθετική ζημία τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε χρήστη από την χρήση του website και του εν γένει περιεχομένου του, όπως ιδίως, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του website, στη χρήση των οποίων ο χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το Ράδιοεννέα 98,9 δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο website και προέρχονται από τρίτους. Το Ράδιοεννέα 98,9  δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από websites τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως το website του Ράδιοεννέα 98,9 να παραπέμπει με συνδέσμους (links) ή διαφημιστικά banners (εφεξής οι «σύνδεσμοι») από καιρού εις καιρόν, ούτε εγγυάται προς τους χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς τα websites των οποίων ενδέχεται να παραπέμπει το website του Ράδιοεννέα 98,9  με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν. Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του website, ενώ τα websites τρίτων, στα οποία παραπέμπει το website του Ράδιοεννέα 98,9  , υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των εν λόγω websites. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των websites, που οι σύνδεσμοι παραπέμπουν, από το Ράδιοεννέα 98,9  , η οποία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Το Ράδιοεννέα 98,9   καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του website της ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για το website της, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του website της.


Στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς χρηστών σε υπηρεσίες επικοινωνίας: Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του website, όπως σε υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων (chat), ανταλλαγής απόψεων (forum), επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ. με γραπτά μηνύματα φωνητικής τηλεφωνίας (sms) αποδέχονται με την χρήση από αυτούς των εν λόγω υπηρεσιών ότι θα σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στο Ράδιοεννέα 98,9  να κοινοποιήσει τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους και με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Ράδιοεννέα 98,9  να αξιώσει από τον υπεύθυνο κάθε ζημία, που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά. Απαγορεύεται η προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου, που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Απαγορεύεται η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών, καθώς και η επεξεργασία, συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών, που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και sms), που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων του Ράδιοεννέα 98,9   (bombing, spamming). Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση το Ράδιοεννέα 98,9  διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία της, επιφυλασσόμενη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά. Τα μηνύματα, που καταγράφονται και εμφανίζονται στο Forum αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των εγγεγραμμένων χρηστών του Web Site. Δεν αντιπροσωπεύουν ή εκφράζουν την θέση του Ράδιοεννέα 98,9 . Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας του website του Ράδιοεννέα 98,9  για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση των επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών του website του Ράδιοεννέα 98,9  για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (junk mail/sms/messages), είτε πρόκειται για υπηρεσίες αληθινού χρόνου είτε όχι. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, το Ράδιοεννέα 98,9   διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον υπεύθυνο από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία της, επιφυλασσόμενη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά. Το Ράδιοεννέα 98,9   δεν ευθύνεται απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτόν. Κάθε χρήστης οφείλει να τηρεί την εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιοδήποτε κανόνα, σχετικά με τη χρήση του website και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που υποβάλλει ή διανέμει μέσω του website καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το Ράδιοεννέα 98,9  (και οι συνδεδεμένες προς αυτή επιχειρήσεις) δεν ευθύνεται για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους, που τυχόν προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του website.
Ευθύνες: Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και το website γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψη του Ράδιοεννέα 98,9   αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και δίδουν το δικαίωμα στο Ράδιοεννέα 98,9  να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων της. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες, που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του website, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.
Περιεχόμενο και Δικαιώματα Xρήσης του Περιεχομένου: Το περιεχόμενο, που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι χρήστες στο website για δημοσίευση, αυτόματα παραχωρούν στο Ράδιοεννέα 98,9  την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο. Το Ράδιοεννέα 98,9   έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο, που υποβάλλουν οι χρήστες στο website και σε κάθε περίπτωση, να αρνηθεί να δημοσιεύσει περιεχόμενο, που παραβιάζει τους παρόντες όρους. Το περιεχόμενο, που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες απαγορεύεται να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και ιδίως, δικαιώματα επί του ονόματος, της προσωπικότητας, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων ή οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών και Χρηστών: Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται το Ράδιοεννέα 98,9  να παρέχει προς τους χρήστες των υπηρεσιών του website της διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν (μη ευαίσθητα) προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά εγγράφως, συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό check-box στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενοι με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο του Ράδιοεννέα 98,9. Επίσης, το Ράδιοεννέα 98,9   γνωστοποιεί στους χρήστες ότι τηρεί στοιχεία για την επισκεψιμότητα του website της για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.
Μεταβατικές Διατάξεις: Το Ράδιοεννέα 98,9  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του website, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του website. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ' ύλην Ελληνικά Δικαστήρια. Το Ράδιοεννέα 98,9  διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, καθώς και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.


ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ: Η επίσκεψη στο website του Ράδιοεννέα 98,9 συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.